NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

Na temelju Plana upisa u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA:601-02/22-01/01,  URBROJ:2196-28-2-05-22-01) koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na svojoj sjednici održanoj 15. lipnja 2022.g., Dječji vrtić Palčić Tovarnik objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

za pedagošku godinu 2022./2023.

 

Prijave za upis djece podnose se od 16. do 24. lipnja 2022.godine putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“  na sljedećem linku

https://vrtici.e-upisi.hr/

Prijaviti se u sustav možete korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 ).

Preporučuje se roditeljima da prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta potrebno je obavezno pročitati sve upute za upis.

Upisni rokovi su zadani i ne mogu se mijenjati, a predaja zahtjeva nakon isteka upisnog roka redovitih upisa neće biti moguća.

 

Za sve roditelje koji nemaju uvjete za pristup e-prijavi tehnička podrška bit će pružena u Upravi Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik. Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna je prethodna najava na broj telefona 032/521 172 od 12:00 do 14:00 sati ili na e-maildvpalcic.tovarnik@gmail.com 

Programi predškolskog odgoja za djecu rane i predškolske dobi ostvaruje se u jasličkoj skupini (10-satni program)j i vrtićkim skupinama (5-satni i 10-satni programi).

U program jaslica može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2022.g. navrši 1 godinu života.

U vrtićki program može se upisati dijete koje do 31.kolovoza 2022.g. navrši 3 godine života.

Dječji vrtić je dužan, sukladno svom kapacitetu, organizirati redovite programe ranog i predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području Općine Tovarnik. Ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon upisa djece s prebivalištem na području Općine Tovarnik, u programe vrtića mogu se upisati i djeca s prebivalištem na području drugih gradova ili općina.

Roditelj djeteta koji želi ostvariti  prednost pri upisu, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva priložiti dokumente kojima dokazuje to pravo:

  1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  2. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  3. za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu roditelja, sa e-građani, odnosno Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  4. za dijete jednog zaposlenog roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu roditelja, sa e-građani, odnosno Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
  6. za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
  7. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  8. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Upravno vijeće na temelju rezultata bodovanja zahtjeva za upis djece donosi Odluku o upisu djece.

Odluka o upisu kao i lista čekanja sa šiframa djece koje su dodijeljene roditelju prilikom predaje zahtjeva za upis bit će objavljena najkasnije 15. srpnja 2022.g. na web stranici www.palcictovarnik.hr  i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik.

Dijete koje po natječaju nije upisano vodi se na listi čekanja te će ostvariti pravo upisa tijekom godine ukoliko se oslobodi mjesto u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik do 23. srpnja 2022.g.

Primljena djeca počinju koristiti program početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. rujna 2022.g.

 

KLASA:601-05/22-01/02

URBROJ:2196-28-2-05-22-01

U Tovarniku 15. lipnja 2022. god.

Predsjednica Upravnog vijeća

Elizabeta Širić, dipl.iur.

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj