Natječaj za radno mjesto-ODGOJITELJ/ICA

Natječaj za radno mjesto 

– ODGOJITELJ/ICA  

– 1 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme 

– na određeno, do povratka odsutne radnice s bolovanja, porodiljnog i roditeljskog dopusta (duža  zamjena) 

– odgojno-obrazovni rad s djecom jasličke dobi u mješovitoj jasličkoj skupini 

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997,  107/2007, 94/2013 i 98/2019).  

Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.  

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.  

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti:  

– životopis 

-dokaz o državljanstvu 

– dokaz o stručnoj spremi  

– dokaz o položenom stručnom ispitu  

– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci):  a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak 

-potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne  mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj  10/1997, 107/2007 i 94/2013) 

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a) -vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka  „Suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici  Dječjeg vrtića „Palčić Tovarnik“ (www.palcictovarnik.hr) za vrijeme provođenja natječajnog  postupka.“ 

Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. 

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim  propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992,  27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine,  broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u  odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne  novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga  prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze  dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik zadržava pravo poništavanja i ponovnog  objavljivanja natječaja.  

Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na testiranje.  

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Tovarnik može  prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno  odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih  podataka (Narodne novine, broj 42/18). 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.  Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom u zatvorenoj omotnici na  adresu:  

Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik sa naznakom „ Natječaj za  odgojitelja/icu na određeno radno vrijeme – ne otvarati“.  

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web  stranici Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik 

Predsjednica 

________________________________  

Elizabeta Širić, dipl.iur.

 

Preuzmi dokument

tekst natječaja_za 1 odgojitelja-zamjena 25.3.2022

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj