NATJEČAJ za provođenje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik 2023./2024.

Dječji vrtić Palčić Tovarnik

Hrvatskih dragovoljaca 5

Tovarnik

Upravno vijeće

KLASA: 601-05/23-01/04

URBROJ: 2196-28-2-05-23-01

Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, na  sjednici Upravnog vijeća održanoj dana  6.4.2023. god. donosi Odluku o raspisivanju natječaja za provođenje postupka upisa djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik za pedagošku 2023./2024. godinu. Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik (dalje Vrtić) ističe na objektu dječjeg vrtića i web stranici Vrtića www.palcictovarnik.hr

NATJEČAJ

za provođenje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik

za pedagošku 2023./2024. godinu

I

Upis se provodi za program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik za  djecu

školske obveznike šk. god. 2024./2025. godine,  koji ne pohađaju redovne vrtićke programe a imaju prebivalište na području Općine Tovarnik

II

Zahtjevi s dokumentacijom za upis djece zaprimat će se od 11. 5. 2023. do 19. 5. 2023. godine putem

  • E- MAILA – tovarnik@gmail.com ili
  • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom dostaviti u vrtić u Tovarniku, Hrvatskih dragovoljaca 5, od 9,00 do 12,00 sati tijekom radnih dana upisa.

III

 Za upis djeteta/ djece u kraći program predškole roditelj – staratelj dužan je dostaviti:

  1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u PREDŠKOLU

( obrazac Zahtjeva preuzima se na www.palcictovarnik.hr ili osobno u Vrtiću)

  1. Preslika rodnog lista za dijete
  2. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (djece) – OBAVEZNO (izdaje nadležni liječnik –pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec dana ).
  3. Preslika cijepnog kartona

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Džunja, mag.iur.

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj