NATJEČAJ 2-odgojitelj- zamjena

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:112-03/23-02/02

URBROJ: 2196-28-2-05-23-01

Tovarnik, 17. 2. 2023. god.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA:601-02/20-02/01, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-2), sukladno Odluci o raspisivanju natječaja (KLASA:601-05/23-01/03,       URBROJ:2196-28-2-05-23-01 ) sa 30. sjednice  Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik  od 16.2.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

– 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na određeno, do povratka odsutne radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta

 – zamjena za odsutnu odgojiteljicu na porodiljnom

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022).

Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti:

– životopis

 -dokaz o državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi

-presliku rodnog lista

-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),

– izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),

– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci):

  1. a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  2. b) uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 -potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019)

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a)

-vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka „Suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na  web stranici Dječjeg vrtića „Palčić Tovarnik“ (www.palcictovarnik.hr)  za vrijeme provođenja natječajnog postupka.“

 Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjetima natječaja bit će pozvani na testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Tovarnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice DV Palčić Tovarnik (www.palcictovarnik.hr) .

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobnim dolaskom na adresu:

Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik sa naznakom „ Natječaj za odgojitelja/icu na određeno radno vrijeme – zamjena 2“.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik

Predsjednik Upravnog vijeća

________________________________

Ivan Džunja

Preumi dokument

NATJEČAJ 2-odgojitelj zamjena

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj