N A T J E Č A J – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

 HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5

 32249 TOVARNIK

KLASA:112-03/23-02/03

URBROJ:2196-28-2-05-23-01

 U Tovarniku,  17.2. 2023.god.

 

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA:601-02/20-02/01, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-2), sukladno Odluci o raspisivanju natječaja (KLASA: 601-05/23-01/04, URBROJ:2196-28-2-05-23-01) sa 30. sjednice  Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik  od 16.2.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, provođenje programa predškole

– 1 izvršitelj (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti su:

  • članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

 Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

  1. a) preddiplomski sveučilišni studij,
  2. b) preddiplomski stručni studij,
  3. c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  4. d) diplomski sveučilišni studij,
  5. e) specijalistički diplomski stručni studij.

 Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 – životopis,

 – presliku dokaza o stručnoj spremi,

– elektronički zapis od HZMO,

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),

 – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

 – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

 – potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

– izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),

 – dokaz o državljanstvu,

 – presliku rodnog lista.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

 Uvjeti:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Temeljem članaka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, prije izbora kandidata provjeriti će se radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje. Provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom (intervjuom) i sl.

 Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića , www.palcictovarnik.hr

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA, program predškole“, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  17.2. 2023. god. i traje do 25.2.2023. god.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Palčić Tovarnik, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Džunja

Preuzmi dokument

NATJEČAJ-ODGOJITELJ-PREDŠKOLA

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj